Skip to content

Tag Archives: นิติ

การเลือกระหว่างประเภทองค์กรที่แตกต่างกันโครงสรางองคกรนิติบุคคล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะรวมสิ่งแรกที่คุณจะต้องพิจารณาคือประเภทของกิจการสำหรับโครงสร้างทางธุรกิจของคุณ มีหลายหน่วยงานทั่วไปคุณสามารถเลือกจาก: (1) บริษัท C (2) บริษัท subchapter S (3) บริษัท รับผิด จำกัด (LLC); หรือ (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนทั่วไป แม้ว่าแต่ละหน่วยงานเหล่านี้สามารถให้เจ้าของธุรกิจที่มีหนี้สิน จำกัด และภาระผูกพันทางธุรกิจ แต่ก็มีข้อแตกต่างบางอย่างที่ต้องคำนึงถึง C Corporation โครงสรางองคกรนิติบุคคลนี้เปนประเภทของกิจการที่ใกลที่สุด ผู้ถือหุ้นของ บริษัท C มีหนี้สิน จำกัด เฉพาะสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันของ บริษัท บริษัท C มักใช้โดย บริษัท ที่ต้องการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนมากหรือผู้ถือหุ้นจำนวนมาก บริษัท เหล่านี้สามารถออกหุ้นประเภทต่างๆและมีผู้ถือหุ้นไม่ จำกัด จำนวน ในข้อเสีย บริษัท C จะอยู่ภายใต้โครงสร้างภาษีสองครั้ง สิ่งนี้หมายความว่านอกเหนือจากผลกำไรของ บริษัท แล้ว IRS จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากความยืดหยุ่นในโครงสร้างผู้ถือหุ้นและหุ้น C Corporation เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับหลาย ๆ บริษัท […]